ZASADY REKRUTACJI

 

O przyjęciu do szkoły decydują

  1. Złożenie dokumentów
  • podanie i kwestionariusz  
  • 2 zdjęcia
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie do lekarza wystawia nasza szkoła)

 

  1. Rozmowa wstępna z Dyrektorem Szkoły Ho-Ga

Podczas rozmowy z dyrektorem szkoły ocenia się:

- kulturę osobistą – 0-5 punktów

- umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach i na różnych temat – 0-5 punktów

- jasność argumentowania i precyzyjność wypowiedzi – 0-5 punktów

- umiejętność prezentowania siebie i swoich poglądów – 0-5 punktów

 

  1. Uzyskane punkty

Oceny z zachowania wymienione na świadectwie ukończenia szkoły przelicza się w następujący sposób:

wzorowe – 20 punktów

bardzo dobre – 16 punktów

dobre – 12 punktów

poprawne – 8 punktów

nieodpowiednie – 4 punkty

naganne – 0 punktów

Oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły przelicza się w następujący sposób:

celujący – 20 punktów

bardzo dobry – 16 punktów

dobry – 12 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 4 punkty

niedostateczny – 0 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzezone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK