KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Co to jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowania osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe).

W jakiej formie są organizowane KKZ?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się w weekend). Programy realizowany podczas kursów jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Co daje ukończenie takiego kursu?

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Warunki uzyskania tytułu zawodowego opisujemy poniżej.

Obecnie prowadzimy nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe

1. Kwalifikacja HGT.02  Przygotowanie i wydawanie dań w zawodzie kucharz na poziomie szkoły branżowej 

Warunkiem uzyskania zawodu kucharz jest pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji HGT.02 i ukończenie co najmniej Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dowolnym zawodzie.

2. Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na poziomie technikum (uzupełniająca do kwalifikacji HGT.02) 

Warunkiem uzyskania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych jest zdanie egzaminu z kwalifikacji HGT.02 i HGT.12 oraz ukończenie dowolnej szkoły średniej.

3. Kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa na poziomie technikum 

4. Kwalifikacja HGT 06 - Realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa na poziomie technikum ( uzupełniająca do kwalifikacji HGT.03 )

Warunkiem uzyskania zawodu technik hotelarstwa jest zdanie egzaminu z kwalifikacji HGT.03 i HGT.06 oraz ukończenie dowolnej szkoły średniej.

Zapraszamy do kontaktu i składania dokumentów (podanie kwestionariusz poniżej) : 

Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA
ul. Jedności Narodowej 46a (wejście od ul. B.Drobnera)
50-258 Wrocław
ho-ga@wp.pl
tel. (71) 372-13-19

Rekrutacja – podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny i kwestionariusz kandydata:

Podanie i kwestionariusz

 

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego:

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.