KURS KUCHARZ

 

Zawód kucharz – nr zawodu 512001

kwalifikacja w zawodzie T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Czas trwania nauki – 3 semestry

 

Przykładowy plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Towaroznawstwo żywności

30

Podstawy żywienia i zasady higieny

30

Technika w gastronomii

25

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Przechowywanie żywności

227

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

248

RAZEM:

650

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Szkoła pomimo braku tego wymogu organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.