UWAGDEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2021

dla uczniów klas IV -tych orazuczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w  poprzednich sesjach

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do nowego egzaminu zawodowego upływa w dniu 11września 2021r (piątek).

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinie dołączyć ją do deklaracji.

Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji do pokoju nauczycielskiego (p. Tomicka lub p. Pietraszek). Jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

Absolwenci z roku 2019/2020 i wcześniejszych (FORMUŁA 2012)

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3.pdf

Uczniowie (FORMUŁA 2017) :

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/za3_2017.pdf

Absolwenci KKZ (FORMUŁA 2017):

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zal3b_2017.pdf

 

=================================================================================================================================================================================

 

UWAGA PRZYPOMINAMY - TERMINY I LISTY ZDAJACYCH EGZAMIN ZAWODOWY PRAKTYCZNY TG.07  W KUCHNI:

01.07.2020 I ZMIANA G. 08.00

Lista zdających:

 1. Iskrz Natalia Dominika
 2. Iwasz Jakub
 3. Kulig Kinga Dagmara
 4. Lacho Aleksandra Justyna
 5. Masa Aleksandra Karolina

01.07.2020 II ZMIANA G. 12.00

Lista zdających:

 1. Cieś Artur
 2. Kuliń Kajetan
 3. Myc Oskar Sebastian
 4. Orłow Denis Artur
 5. Przyb Jakub Lucjan

01.07.2020 III ZMIANA G. 16.00

Lista zdających:

 1. Cet Grzegorz
 2. Falk Monika Izabela
 3. Litw Justyna
 4. Mikr Anna

02.07.2020 I ZMIANA G. 08.00

Lista zdających:

 1. Niebi Paulina Katarzyna
 2. Ryco Patrycja Barbara
 3. Szym Paulina Halina
 4. Tkacz Klaudia
 5. Żołąd Izabella Natalia

02.07.2020 II ZMIANA G. 12.00

Lista zdających:

 1. Bin Patryk Jacek
 2. Brzą Dawid Kazimierz
 3. KrupPiotr Paweł
 4. Kubys Ivan
 5. Kul Patryk Piotr

Przed rozpoczęciem, w trakcie i po egzaminie obowiązują wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w celu zapobiegania COVID 19 opisane poniżej (" Szczegółowa informacja -jak przygotować się do egzaminu w kuchni " i "Ważne informacje dla zdających")

Szczegółowa informacja - jak przygotować sie do egzaminu w kuchni: 

 1. Na egzamin  przychodzicie na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem z zachowaniem reguł bezpieczeństwa tak jak na egzaminie pisemnym (maseczki i dystans społeczny).Przed wejsciem do nowego budynku szkoły zdezynfekujemy Wam ręce.
 2. W sali gimnastycznej będzie przygotowana szatnia.
 3. Na egzaminie musicie posiadać strój kucharski: bluza, zapaska, obuwie zmienne, nakrycie głowy (czepek lub czapka kucharska - nie może to być "bejsbolówka", czapka z daszkiem) . 
 4. Posiadacie przy sobie aktualną książeczkę sanepidu, dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem i kalkulator i tylko z tymi przyborami wchodzicie na salę egzaminacyjną.
 5. Możecie miec wodę do picia, ale zostawiacie ją w szatni. 

UWAGA: zdający bez pełnego stroju kucharskiego nie będą wpuszczeni na salę egzaminacyjną. 

 


 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH -MATUR I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU 2020 

Drodzy uczniowie i absolwenci – prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami i bezwzględnie dostosować się do określonych w nich wymagań. Brak odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa to stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia nas wszystkich.

WSZYSCY ZDAJĄCY SA PROSZENI O OBECNOŚĆ W WYZNACZONYM MIEJSCU (OPIS W „SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU ZAWODOWEGO – wejście/wyjście „ PRZED SZKOŁA NA JEDNĄ GODZINĘ PRZED ROZPOCZECIEM EGZAMINU Z ZACHOWANIEM DYSTANSU 1,5 M I W OSŁONIE TWARZY I NOSA.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych, niezwiązanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów.

5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos- posiadają maseczkę lub przyłbicę.

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Wszystkie rzeczy wniesione pozostawiane są w szatni, opakowane w podpisany worek foliowy (reklamówkę).Szatnia będzie obsługiwana przez nauczyciela.

8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną (pojemność mała)

10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

11. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu zawodowego . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 2. wychodzi do toalety

 3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej

egzaminu zawodowego)

 1. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

14. W przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 16. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielicie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 18. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej)

 

 

PROSIMY BĄDŹMY WSPÓLNIE ODPOWIEDZIALNI ZA NASZE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

 

 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU ZAWODOWEGO – wejście/wyjście

 

Uwaga – prosimy o sprawne wykonywanie wszystkich czynności jakie zostaną opisane poniżej.

 1. Egzamin zawodowy praktyczny (22.06.2020) o godz.9.00 zdajecie w sali gimnastycznej , egzamin praktyczny o godz. 13.00 – w sali 1.01.

 Egzamin zawodowy pisemny (23.06.2020) o godz. 10.00 zdajecie w dwóch grupach:

a) grupa 1 w sali gimnastycznej parter

b) grupa 2 w sali 1.01 I piętro w nowym budynku

Przynależność do grup podajemy poniżej.

 2. W dniu 22.06.2020 do szkoły na egzaminy o godz. 9.00 i 13.00 wchodzicie wejściem głównym.

W dniu 23.06.2020 na godzinę 10.00:

- grupa 1 wchodzi do szkoły wejściem głównym, po prawej stronie z zachowaniem dystansu 2m osoba od osoby, w maseczkach lub osłonach ust i nosa.

-grupa 2 wchodzi do szkoły wejściem głównym, po lewej stronie z zachowaniem dystansu 2m osoba od osoby, w maseczkach lub osłonach ust i nosa.

W dniu 23.06.2020 na godzinę 12.00:

- grupa wchodzi do szkoły wejściem głównym z zachowaniem dystansu 2m osoba od osoby, w maseczkach lub osłonach ust i nosa.

 3. Przed wejściem na teren szkoły zostaną zdezynfekowane wam ręce.

 4. Nauczyciel skieruje was do szatni. Do szatni nie wchodzicie- zostaniecie obsłużenie przy wejściu do szatni, gdzie po własnoręcznym spakowaniu rzeczy do worka (reklamówki) oddacie je do szatni.

Wejście do szatni dla grup zdających w sali gimnastycznej znajduje się w drzwiach do sali gastronomicznej.

Wejście do szatni dla grup zdających w sali 1.01 znajduje się w drzwiach do sali 1.02

 5. Następnie zostaniecie skierowani do wejścia do sali egzaminacyjnej mając w ręku tylko dozwolone na danym egzaminie przybory i dowód osobisty.

 6. Losowania numeru stanowiska/stolika dokona nauczyciel.

 7. Po zajęciu miejsca oczekujecie na dalsze dyspozycje- maseczki lub osłony ściągacie dopiero po rozpoczęciu egzaminu.

 8. W przypadku konieczności wyjścia do toalety – pamiętajcie o myciu rąk i ponownej ich dezynfekcji.

 9. Wychodzenie z sali odbywa się pojedynczo, przy czym nie później niż 15 min przed zakończeniem egzaminu. Jeśli czas do zakończenia egzaminu będzie krótszy niż 15 min – salę można będzie opuścić dopiero po upływie całego czasu przeznaczonego na egzamin.

 10. Wychodzicie ze szkoły drogą którą wchodziliście.

 11. Nie wolno wam gromadzić się w grupy po zakończeniu egzaminu.

 

 Egzamin zawodowy praktyczny

22.06.2020 Sala gimnastyczna G. 09.00

Kwalifikacja: TG 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

Lista zdających:

 1. Bilo Yehor

 2. Błot Agnieszka Urszula

 3. Diach Valeriia

 4. Gajd Dominika

 5. Gomu Sandra

 6. Grzeg Natalia Joanna

 7. Hańcza Jakub

 8. Honi Krzysztof Mieczysław

 9. Jurcz Oskar

 10. Kan Kamila

 11. Klu Maria

 12. Kulich Valeriia

 13. Łąc Adriana Emilia

 14. Lejcz Szymon

 15. Małe Maciej Kacper

 16. Mosz Natalia

 17. Orp Patrycja

 18. Parsz Julia Anna

 19. Piku Jakub Jacek

 20. Shai Oleksandra

 21. Shap Yeva

 22. Sole Nikola Weronika

 23. Traczy Leszek Andrzej

Kwalifikacja: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

Lista zdających:

1. Korze Patryk Marek

 

 

Egzamin zawodowy praktyczny

22.06.2020 Sala 1.01 G. 13.00

Kwalifikacja: TG 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

Lista zdających:

1. Tracz Leszek Andrzej

2. Wozo Piotr Maciej

Kwalifikacja: T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

Lista zdających:

1. Gaj Kinga Jagoda

2. Korze Patryk Marek

3. Kow Rafał Karol

4. Miko Mateusz Paweł

5. Sole Laura

Kwalifikacja: T15 Organizacja zywienia i usług gastronomicznych

 Lista zdających:

 1. Matk Damian Przemysław
 2. Mąc Dominik Dariusz
 3. Now Daniel
 4. Star Laura Magdalena
 5. Sucho Laura Gabriela
 6. Tyl Karol
 7. Zabi Natalia Aleksandra

Egzamin zawodowy pisemny 23.06.2020 G. 10.00

GRUPA 1 SALA GIMNASTYCZNA

Kwalifikacja: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kucharz 512001

Lista zdających:

 1. Bin Patryk Jacek

 2. Brzą Dawid Kazimierz

 3. Cet Grzegorz

 4. Cieś Artur

 5. Falk Monika Izabela

 6. Iskrz Natalia Dominika

 7. Iwasz Jakub

 8. KrupPiotr Paweł

 9. Kuby Ivan

 10. KuliKinga Dagmara

 11. Kuliń Kajetan

 12. Kul Patryk Piotr

 13. Lach Aleksandra Justyna

 14. Litw Justyna

 15. Masa Aleksandra Karolina

 16. Mik Anna

 17. Myc Oskar Sebastian

 18. Niebi Paulina Katarzyna

 19. Orło Denis Artur

 20. Przy Jakub Lucjan

 21. Ryco Patrycja Barbara

 22. Szym Paulina Halina

 23. Tkacz Klaudia

 24. Żołąd Izabella Natalia

 

GRUPA 2 – SALA 1.01

Kwalifikacja: TG 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

Lista zdających:

1. Bilov Yehor

2.Bło Agnieszka Urszula

3. Diach Valeriia

4. Gajd Dominika

5. Gom Sandra

6. Grzeg Natalia Joanna

7. Hańcz Jakub

8. Hon Krzysztof Mieczysław

9. Jurcz Oskar

10. Kan Kamila

11. Klu Maria

12. Kuli Valeriia

13. Łąc Adriana Emilia

14. Lejcz Szymon

15. Małe Maciej Kacper

16. Mosz Natalia

17. Parsz Julia Anna

18. Piku Jakub Jacek

19. Shai Oleksandra

20. Shap Yeva

21. Sole Nikola Weronika

 

Egzamin zawodowy pisemny 23.06.2020 G. 12.00

SALA GIMNASTYCZNA

Kwalifikacja: TG 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

Lista zdających:

1. Tracz Leszek Andrzej

2. Wozo Piotr Maciej

Kwalifikacja: T15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Lista zdających:

1. Lub Karolina

2. Mat Damian Przemysław

3. Macz Dominik Dariusz

4. Nowak Daniel

5. Świd Marta Kazimiera

 

Przypomnienie o dozwolonych przyborach: 

W CZESCI PISEMNEJ 
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*. 
W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:
 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególnoŚci nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 

 

 

 1. UAKTUALNIONY TERMINARZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

1. Klasa II TH oraz zdajacy zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji TG 12 i T.11 - planowanie i realizacja usług  w recepcji:
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 22 czerwca, poniedziałek , godz. 9.00, czas trwania 150 min.
 
2. Uczestnicy KKZ oraz zdajacy zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji TG 13.  i T.12  -  obsługa gosci w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz T.15 organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 22 czerwca, poniedziałek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
 
3. Klasa II TH, III TŻ i III SB i KKZ oraz zdajacy zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji TG 07 - sporządzanie potraw i napojów  oraz TG 12 planownaie usług  w recpecji:
 
EGZAMIN PISEMNY – 23 czerwca, wtorek, godz. 10.00, czas trwania 60 min
 
4. Egzamin w kwalifikacji TG.13 obsługa gosci w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz T.15 organizacja żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów KKZ oraz zdajacych zgłoszonych do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach:
 
EGZAMIN PISEMNY – 23 czerwca, wtorek, godz. 12.00, czas trwania 60 min
 
 
5. Klasa  III TŻ i III SB i KKZ oraz zdajacy zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji TG 07 - sporządzanie potraw i napojów  praktyczny w kuchni odbędzie sie w terminach 01 i 02 lipca. 

Szczegłówy podział na sale, grupy oraz godziny wraz z wymogami saniutarnymi w zwiazku z pandemia COVID 19 podamy w póżniejszym terminie. 

 

 

Uwaga uczniowie/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczeń 2020:

Zgodnie z komunikatem CKE: " Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora macierzystej szkoły. (...) Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły."

Wobec powyższego prosimy o przesłanie deklaracji drogą elektroniczną na adres ho-ga@wp.pl jak najszybciej.

link do deklaracji - uczniowie/absolwenci: 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3.pdf

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA uczniowie klas  IV-tych Technikum, uczniowie i absolwenci powtarzający egzamin  oraz uczestnicy KKZ zdający egzamin zawodowy w terminie styczeń 2020
 INFORMACJA dotycząca terminów i materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie.
 
 
 
1. Klasa IV TH oraz uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, czwartek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
EGZAMIN PISEMNY – 10 stycznia, piątek, godz. 12.00, czas trwania 60 min
 
2. Klasa IV TŻ oraz uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, czwartek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
EGZAMIN PISEMNY – 10 stycznia, piątek, godz. 12.00, czas trwania 60 min
 
3. Egzamin w kwalifikacji TG.12 dla absolwentów KKZ oraz uczniów zgłoszonych do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach:
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 09 stycznia, czwartek , godz. 9.00, czas trwania 150 min.
EGZAMIN PISEMNY – 10 stycznia, piątek, godz. 10.00, czas trwania 60 min
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz: 
 
W CZESCI PISEMNEJ 
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*. 
W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:
 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególnoŚci nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 

 

 

 

 

UWAGDEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2020  

dla uczniów klas IV -tych oraz uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w  poprzednich sesjach

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do nowego egzaminu zawodowego upływa w dniu 09 września 2020r (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinie dołączyć ją do deklaracji.

Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji do pokoju nauczycielskiego (p. Tomicka lub p. Pietraszek). Jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3.pdf

 

UWAGA

Wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji letniej 2019 r będą ogłoszone 30 sierpnia 2019 r.

A.

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                     

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.