Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2022
 
Uwaga wszyscy zdający - wyniki egzaminów zawodowych lato 2022 podane zostaną 31 sierpnia 2022r. 
 

UWAGA absolwenci klas  IV-tych Technikum i pozostali powtarzający egzamin zawodowy w terminie czerwiec 2021:

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW  I ZDAJĄCYCH - przypominamy:
 
 
1. 20.06.2022 godz. 9.00  Egzamin praktyczny w kwalifikacji TG. 12  Planowanie  i realizcja usług w recepcji, sala 2.01
Zdający:
Lejcz Szy
Piku Jak
 
2, 20.06.2022 godz. 13.00 Egzamin praktyczny w kwalifikacji TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie sala 2.01
Zdający: 
Diach Vale
Grzeg Nata
Khak Viya
Kova Ill
Lejcz Szym
Mosz Nata
Piku Jaku
 
3. 21.06.2022 10:00 Egzamin pisemny w kwalifikacji TG.07 Sporządzanie potraw i napojów sala 2.01
Zdający:
Przyb Jaku 
 
4. 21.06.2022 godz. 12.00 Egzamin pisemny w kwalifikacji TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie sala 2.01
Zdający:
Khakh Viya
Piku Jaku
 
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym oraz następującymi przyborami:
W CZESCI PISEMNEJ 
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*. 
Link do komunikatu: 
W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 
 ====================================================================================================================================

01.06.2022 środa godz. 9.00 - egzamin praktyczny w kwalifikacji HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa - sala 2.01 (klasa III TH po szkole podstawowej oraz uczniowie powtarzający) 

 

02.06.2022 czwartek egzamin pisemny (testowy) w sali komputerowej zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

Godz. 9.00

1.Bąk Wik
2 Con Kin
3 Mał Mac
4 Pom Kar
5 Voi Wik
6 Win Mar
7 Wol Maj
8 Zab Mag

Godz. 11.00 

1. Bie Ame 

2 Bon Kac

3 Brzo Dar

4 Frą Sar

5 Kle Gab

6 Koz Jak

7 Kry Kry

8 Kuch Zuz 

Godz. 13.00 

1. Blyznyuk Mariya

2 Cies Jerz

3 Dem Anto

4 Greg Nik

5 Kusi Ann

6 Pust Ann

7 Rubych Ali

8 Semysotova Olha

03.06.2022 piątek egzamin pisemny (testowy) w sali komputerowej zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

Godz.9.00 

1. Doma Julia

2 Fili Kar

3 Lipi Mar

4 Moch Wer

5 Sut Mat

6 Szko Wik

7 Szym Szy

8 Wyglą Bart

Godz. 11.00 

1.Gai Mich

2 Gaj Jul 

3 Jan Bart

4 Łago Wik

5 Motul Mich

6 Rutk Jak

7 Soło Nat

8 Stru Oskar

Godz. 13.00 

1. Bień Nik

2 Głog Łuk

3 Juchi Ame

4 Kope Mar

5 Król Mich

6 Mil Miło

7 Novos Olek

8 Prok Kinga

06.06.2022 poniedziałek egzamin pisemny (testowy) w sali komputerowej zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

Godz. 9.00 

1. Dąbr Tom

2 Dłuż Krys

3 Doma San

4 Nowi Pio

5 Ośmia Wer

6 Pade Wikt

7 Posłu Jul

8 Stefa Jak

Godz. 11.00 

1. Bike Yaro

2 Juszcz Jak

3 Kulk Illi

4 Nawr Oliwi

5 Nowa Kac

6 Pizo Seba

7 Rzep Jak

8 Wojtk Oli

9 Zaczyń Pio

Egzaminy w kuchni zgodnie z podpisywanymi harmonogramami 

08.06.2022 środa 

ZMIANA 1 – GODZ.8.00

1. Biele Amel

2. Bonk Kac

3. Brzoz Dar

4. Frąsz Sar

5. Kleko Gab

6. Kozi Jak

ZMIANA 2 – GODZ. 12.00

1. Krysi Krys

2. Kucha Zuz

3. Lipiń Mart

4. Mocho Wero

5. Suty Mate

6. Szko Wikt

ZMIANA 3 – GODZ. 16.00

1. Bień Niko

2. Głog Łuka

3. Juchi Amel

4. Kope Mart

5. Król Mich

6. Mili Miło

09.06.2022 czwartek

ZMIANA 1– GODZ. 08.00

1. Szyma Szymo

2. Wygl Bart

3. Doma Jul

4. Filip Karo

5. Gai Mich

6. Gajd Jul

ZMIANA 2– GODZ. 12.00

1. Novo Olek

2. Prok King

3. Kul Illi

4. Nowa Kac

5. Wojtk Oli

6. Rzep Jak

ZMIANA 3– GODZ. 16.00

1. Jani Bart

2 Łago Wikt

3 Motul Mich

4 Rutk Jak

5 Sołod Nat

6 Strug Oskar

10.06.2022 piątek

ZMIANA 1 GODZ. 08.00

1. Dłuż Krys

2. Ośmi Wero

3. Pade Wik

4. Posł Jul

5. Zaczy Pio

ZMIANA 2 GODZ. 12.00

1. Juszcz Jak

2. Dąbr Tom

3. Doma Sand

4. Nowi Pio

ZMIANA 3 GODZ. 16.00

1. Pizo Seba

2. Biket Yaro

3. Nawr Oliw

4. Stef Jaku 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS III TŻ, III SB

Szczegółowa informacja - jak przygotować sie do egzaminu w kuchni: 

  1. Na egzamin  przychodzicie na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem.
  2. W sali gimnastycznej będzie przygotowana szatnia.
  3. Na egzaminie musicie posiadać strój kucharski: bluza, zapaska, obuwie zmienne, nakrycie głowy (czepek lub czapka kucharska - nie może to być "bejsbolówka", czapka z daszkiem) . 
  4. Posiadacie przy sobie aktualną książeczkę sanepidu, dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem i kalkulator i tylko z tymi przyborami wchodzicie na salę egzaminacyjną.
  5. Możecie miec wodę do picia, ale zostawiacie ją w szatni. 

UWAGA: zdający bez pełnego stroju kucharskiego nie będą wpuszczeni na salę egzaminacyjną. 

 

07 lutego 2022 r (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinie dołączyć ją do deklaracji.

Uwaga absolwenci - jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

Uczniowie (FORMUŁA 2017) :

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3_2017.pdf

Uczniowie (FORMUŁA 2019)

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2022/Zal_3a_2019.pdf

 
 
 
 
UWAGA uczniowie klas  IV-tych Technikum, uczniowie i absolwenci powtarzający egzamin   zdający egzamin zawodowy w terminie styczeń 2022

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego i  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji zimowej 2022 r.

Drodzy uczniowie i absolwenci – prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i bezwzględne dostosowanie się do określonych w nich wymagań. Brak odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa to stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia nas wszystkich.

WSZYSCY ZDAJĄCY SĄ PROSZENI O OBECNOŚĆW WYZNACZONYM MIEJSCU (OPIS W „SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU ZAWODOWEGO – wejście/wyjście ) PRZED SZKOŁA NA JEDNĄ GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU Z ZACHOWANIEM DYSTANSU 1,5 M.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. . Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną o poj. 250-300 ml.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w miejscu wskazanym przez Dyrektora.

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. Przebywanie w salach poddawanych dezynfekcji jest zabronione.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) .

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno- lub wielorazową. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu zawodowego)

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). Sala podczas egzaminu moze byc wietrzona, drzwi do sali moga byc otwarte. 

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej)

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

PROSIMY BĄDŹMY WSPÓLNIE ODPOWIEDZIALNI ZA NASZE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU ZAWODOWEGO – wejście/wyjście

Uwaga – prosimy o sprawne wykonywanie wszystkich czynności jakie zostaną opisane poniżej.

ZBIÓRKA PRZED WEJSCIEM DO SZKOŁY.

1. Egzamin zawodowy praktyczny (10.01.2022) rozpoczynjacy się o godz.9.00 (uczniowie którzy nie zdali tego egzaminu w poprzednich sesjach) - zbiórka o 8.00 - zdajecie w sali 2.02 (nowy budynek II  piętro)

 Egzamin zawodowy praktyczny (10.01.2022) rozpoczynajacy się  o godz. 13.00 (klasy IV -te) - zbiórka o 12.00 - zdajecie w sali 2.01 (nowy budynek, II piętro)

Egzamin zawodowy pisemny (11.01.2022) rozpoczynający się o godz. 12.00 (klasy IV-te) - zbiórka o 11.00 - zdajecie w sali 2.01(nowy budynek II pietro)

2. Na wszystkie egzaminy praktyczne i pisemne wchodzicie do szkoły wejściem głównym z zachowaniem dystansu 1,5m osoba od osoby, w maseczkach.

3. Przed wejściem na teren szkoły zostaną wam zdezynfekowane ręce.

4. Nauczyciel skieruje was do szatni na II piętrze nowego budynku.. Do szatni nie wchodzicie- zostaniecie obsłużenie przy wejściu do szatni, gdzie po własnoręcznym spakowaniu rzeczy do worka (reklamówki) oddacie je na przechowanie..

5. Następnie zostaniecie skierowani do wejścia do sali egzaminacyjnej mając w ręku tylko dozwolone na danym egzaminie przybory i dowód osobisty.

6. Losowania numeru stanowiska/stolika dokona nauczyciel, listę obecności podpisujecie własnym długopisem.

7. Po zajęciu miejsca oczekujecie na dalsze dyspozycje- maseczki  ściągacie dopiero po rozpoczęciu egzaminu.

8. W przypadku konieczności wyjścia do toalety zgłaszacie taką potrzebę zespołowi nadzorującemu egzamin, zakładacie maseczkę(jeśli byłą zdjęta) i za zgodą członka zespołu wychodzicie z sali, gdzie na korytarzu opiekę nad wami przejmuje inny nauczyciel. Po wyjściu z toalety pamiętajcie o myciu rąk i ponownej ich dezynfekcji.

9. Wychodzenie z sali odbywa się pojedynczo, przy czym nie później niż 15 min przed zakończeniem egzaminu. Jeśli czas do zakończenia egzaminu będzie krótszy niż 15 min – salę można będzie opuścić dopiero po upływie całego czasu przeznaczonego na egzamin.

10. Wychodzicie ze szkołystroną, którą wchodziliście, trzymając się prawej strony.

11. Nie wolno wam gromadzić się w grupy po zakończeniu egzaminu.

Powodzenia. 

 

Przypomnienie o dozwolonych przyborach na egzaminie: 

 
W CZESCI PISEMNEJ 
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*. 
W CZESCI PRAKTYCZNEJ-  WSZYSTKIE KWALIFIKACJE:
 
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:
 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINÓW
 
 1. Klasa IV TH  uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji TG.12 Realizacja usług w recepcji 
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 10 stycznia, poniedziałek , godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
2. Klasa IV TH  egzamin w kwalifikacji TG.13   Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
   
     Klasa IV TŻ- egzamin w kwalifikacji TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 10 stycznia, poniedziałek , godz. 13.00, czas trwania 150 min.
 
EGZAMIN PISEMNY - 11 stycznia, wtorek , godz. 12.00, czas trwania 60 min.
 
3. Klasa III TH PO GIMNAZJUM -  uczniowie zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji HGT.O3 Realizacja usług w recepcji  
 
EGZAMIN PRAKTYCZNY - 10 stycznia, poniedziałek , godz. 09.00, czas trwania 150 min.
 
Uwaga: wszyscy przychodzą na egzaminy 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym, w maseczce lub przyłbicy (dokładne wytyczne  higieniczno-sanitarne oraz dopuszczone na egzaminie przybory  podamy po ukazaniu się komuniaktów CKE).
 
UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV-TYCH ORAZ POZOSTALI, KTÓRZY NIE ZDALI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W POPRZEDNICH SESJACH 

 

DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ STYCZEŃ 2022

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do nowego egzaminu zawodowego upływa w dniu 13 września 2021r (poniedziałek).

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinni dołączyć ją do deklaracji.

Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do p.Adama Pietraszka. Jeśli ktoś chce przystąpić do zaległych egzaminów (z różnych kwalifikacji) to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji).

Poniżej link do druku deklaracji:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2021/Zal_3_2017.pdf

==========================================================================================================================
UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI ZDAJĄCY EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LETNIEJ 2021
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2021 - 31 sierpnia 2021 r..
 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS III TŻ, III SB

Na egzamin praktyczny w kuchni przychodzicie na ok 45 min przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu z dowodem osobistym, aktualną ksiązeczką zdrowia sanepid, długopisem z czarnym wkładem oraz strojem ochronnym. Następnie wchodzicie do sali gimnastycznej i przebieracie się w strój ochronny:
- bluza kucharska
- zapaska 
- okrycie głowy- czepek lub czapka kucharska
- buty zmienne 
Powodzenia.

UWAGA UCZNIOWIE KLAS III TŻ, III SB i III TH I  ABSOLWENCI ORAZ UCZESTNICY KKZ  :

AKTUALNY TERMINARZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W KWALIFIKACJACH TG  z zakodownymi nazwiskami zdajacych

1. Klasa III TH - uczniowie i uczestnicy KKZ, którzy zdają po raz pierwszy lub  nie zdali egzaminu w poprzednich sesjachegzamin w kwalifikacji TG 12  - Planowanie i realizacja usług  w recepcji:
 
 
2. Absolwenci i zdajacy, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacJI TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
 
3. Klasa III TŻ i III SB oraz III TH (uczniowie, którzy zdają po raz pierwszy)  oraz absolwenci i zdajacy zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji TG 07 - Sporządzanie potraw i napojów  oraz TG 12 Planownaie usług  w recpecji:
 

 
4. Absolwenci i zdajacy, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacJI TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
EGZAMIN PISEMNY – 22 czerwca, wtorek, godz. 12.00, czas trwania 60 min
 
5. Klasa  III TŻ i III SB  oraz zdajacy zgłoszeni do sesji, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach - egzamin w kwalifikacji TG 07 - Sporządzanie potraw i napojów  praktyczny w kuchni odbędzie sie w terminach 29 czerwca na trzech zmianach - o godz. 8.00, 12.00 i 16.00. 
Lista zdajacych - zmiana pierwsza godz. 8.00. 
 
 
Lista zdajacych - zmiana druga godz. 12.00. 
 
 
Lista zdajacych - zmiana trzecia godz. 16.00. 
 
 
Na wszystkie egzaminy przychodzicie na.1 godzinę przed ich rozpoczęciem.  

 

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS III TŻ, III SB i III TH I  ABSOLWENCI ORAZ UCZESTNICY KKZ  :

Poniżej informacja o dozwolonych przyborach na egzamin zawodowy

W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.
 
W CZESCI PISEMNEJ 
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnychi kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Link do komunikatu: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/PrzybPis-PP2012_2017.pdf

 

UWAGA UCZNIOWIE KLASY II TH PO GIMNAZJUM

Poniżej informacja o dozwolonych przyborach na egzamin zawodowy: 

W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty*.
 
W CZESCI PISEMNEJ 
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć́ kalkulator prosty*.
 
* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
 
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali w szczególnoŚci nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 

 

AKTUALNY TERMINARZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W KWALIFIKACJI HGT 03 DLA KLASY II TH PO GIMNAZJUM

EGZAMIN PRAKTYCZNY - 07 czerwca, poniedziałek , godz. 9.00, czas trwania 150 min, sala 2.01 
EGZAMIN PISEMNY – 10 czerwca, czwartek, czas trwania 60 min, sala komputerowa - 4 zmiany 
 

Na egzamin praktyczny przychodzicie na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem czyli na 8.00.

Na egzamin pisemny przychodzicie 45 min przed jego rozpoczęciem. 

Dokładne procedury COVID 19 podamy w późniejszym terminie. 

 

UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE ZDALI EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2021 

Termin ponownego złozenia deklaracji upływa 07 kwietnia. Prosimy o pilne dostarczenie lub przesłanie na e-mail ho-ga@wp.pl wypełnionych deklaracji. Po przesłaniu deklaracji drogą e-mail prosimy o telefon w celu upewnienia się czy deklaracja dotarła (ta droga dostarczenia deklaracji jest udostępniona wyjątkowo dla tych którzy nie mogą być w szkole osobiście).  NIezłożenie deklaracji w tym terminie oznacza brak mozliwości przystąpienia do egzaminu w sesji letniej 2021. 

Link do deklaracji:  

Kwalifikacje T.12. T.15 - podstawa 2012

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2021/Zal_3.pdf

Kwalifikacje TG- uczniowie- podstawa 2017

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2021/Zal_3_2017.pdf

Kwalifikacja TG- uczestnicy KKZ

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2021/Zal_3b_2017.pdf

UWAGA WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMA 2021 

Wyniki egzaminu zawodowego zostną ogłoszone 31 marca 2021 o godz. 9.00. Certyfikaty będa dostępne w szkole od 08 kwietnia 2021. W sprawie informacji i odbioru certyfikatów prosimy o kontakt ze szkołą.  

 

UWAGDEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LETNIEJ 2021

- dla uczniów klasy II TH - formuła 2019 (kwalifikacja HGT.03, nr zawodu 422402)

- dla uczniów klasy III TŻ - formuła 2017 (kwalifikacja TG.07, nr zawodu 343404 )

- dla uczniów klasy III SB - formuła 2017 (kwalifikacja TG.07, nr zawodu 512001)

- dla tych uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w  poprzednich sesjach

Informujemy, że termin dostarczenia deklaracji do egzaminu zawodowego upływa w dniu 

4 lutego 2021r (czwartek).

Prosimy o przynoszenie wypełnionych deklaracji osobiście do pokoju nauczycielskiego (po swoich zajęciach lub w dniu w którym są zajecia praktyczne) 

Jednocześnie przypominamy, że zdający posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinie dołączyć ją do deklaracji.

Uwaga absolwenci - jeśli ktoś chce przystąpić do egzaminów z różnych kwalifikacji to musi wypełnić osobną deklarację do każdej kwalifikacji (ale druk jest jednakowy do wszystkich kwalifikacji)

Poniżej link do druku deklaracji:

Uczniowie (FORMUŁA 2017) :

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2021/Zal_3_2017.pdf

Uczniowie (FORMUŁA 2019)

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2021/Zal_3a_2019.pdf

=========================================================================================================================

Informacja o przyborach i materiałach dozwolonych na egzaminie zawodowym: 

Przybory i materiały tylko własne - w zwiazku z wytycznymi bezpieczeństwa COVID 19 szkoła nie zapewnia przyborów.
 
W CZESCI PISEMNEJ 
1. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*. 
W CZESCI PRAKTYCZNEJ:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:
 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Jednocześnie przypomina się o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej  innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora oraz korzystania z nich w tej sali w szczególności nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 
 
 
 
 
 

 

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.