MATURA

PONIŻEJ PODAJEMY INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINU POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI:

TERMIN EGZAMINU: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 - część pisemna egzaminu poprawkowego.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU: Liceum Służb Mundurowych, ul. Łąkowa 8, 50-036 Wrocław

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego,  przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 9 września 2022 r.

Uwaga: zdający na egzamin przychodzą 1 godzinę przed wskazaną godziną rozpocżecia egzaminu.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), niezmazywalny, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Dodatkowo kazdy powinien mieć linijkę, cyrkiel z wkładem długopisowym, kalkulator prosty.

Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Przypominamy: zdającemu nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną żadnych innych przyborów, materiałów, sprzętów, pomocy w szczególności telefonów, urządzeń elektronicznych, smartwatchy, słuchawek itp. Wniesienie w/w powyżej skutkuje przerwaniem egzaminu maturalnego i jego niezaliczeniem.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę niegazowanej wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

POWODZENIA.

=====================================================================================================================================

PONIŻEJ PODAJEMY INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW MATURY I TERMINU POPRAWKOWEGO:

5 lipca 2022 r. wtorek - wyniki egzaminu maturalnego - możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty logując się przy pomocy loginu i hasła otrzymanych na egzamnie lub profilu zaufanego. 

https://wyniki.edu.pl/login

do 12 lipca 2022 r. złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

Link do oświadczenia (PDF) 

Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego 2022 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora Twojej szkoły – najpóźniej 12 lipca 2022 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila) - prosimy o potwierdzenie wysłania e-maila dzwoniąc do szkoły na nr tel 71 3721319 albo złożyć formularz osobiście w siedzibie szkoły. Sekretariat czynny codziennie w dni powszednie od 9.00 do 14. 00. Niezłożenie oświadczenia oznacza rezygnację z przystąpienia do egzaminu w teminie poprawkowym.  

 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 - część pisemna egzaminu poprawkowego.

O miejscu przeprowadzenia egzaminu poinformujemy po 15 lipca 2022 r. 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić:

- absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

- zdający z lat ubiegłych, którzy nie mają świadectwa dojrzałości i którzy przystąpili w maju 2022 roku do egzaminu/egzaminów z niezdanych przedmiotów obowiązkowych oraz do egzaminu dodatkowego (w sesji 2022 lub wcześniejszej).

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - dyrektorowi szkoły - pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

3.W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

Przypominamy harmonogram matur w roku 2022 (egzamin odbywa się tylko w części pisemnej).

Egzaminy maturalne z j. polskiego – podstawa, matematyki- podstawa, językaangielskiego - podstawa, język rosyjski- rozszerzenie, odbywają się w Szkole Ho-Ga w sali 1.01 (za wyjątkiem egzaminu z języka rosyjskiego rozszerzenie, który odbedzie się w sali 1.02)

Egzaminy maturalne z języka angielskiego – rozszerzenie, języka polskiego - rozszerzenie, matematyki- rozszerzenie oraz WOS - rozszerzenie odbywaja się w Szkołach Europejskich przy ul. Sienkiewicza 6 A

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ

                                      Godzina 9:00

                            Godzina 14:00

MIEJSCE ZDAWANIA EGZAMINU

4

ŚRODA

język polski – podstawa 170 min ;

Szkoła Ho-Ga 

5

CZWARTEK

matematyka – podstawa 170 min

Szkoła Ho-Ga 

6

PIĄTEK

język angielski – podstawa 120 min ;

Szkoła Ho-Ga 

09

PONIEDZIAŁEK

język angielski  -rozszerzenie 150 min

 Szkoły Europejskie ul. Sienkiewicza 6a 

10

WTOREK

 język polski - rozszerzenie 180 min 

 Szkoły Europejskie ul. Sienkiewicza 6a 

11

ŚRODA

Matematyka- rozszerzenie 180 min

 Szkoły Europejskie ul. Sienkiewicza 6a 

12

CZWARTEK

         Jezyk rosyjski- rozszerzenie                        150 min

 Szkoła Ho-Ga

13

PIĄTEK

WOS - rozszerzenie 180 min

 Szkoły Europejskie ul. Sienkiewicza       6a 

Pełny harmonogram matur dostepny na stronie www.oke.wroc.pl link:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Harm_2022.pdf?x42163

 W związku z trwającą epidemią COVID 19 zgodnie z zaleceniami GIS i MEN na egzaminie szkoła nie udostępnia przyborów i materiałów indywidualnych.Stąd przybory w tym wodę do picia musicie mieć SWOJE.

Poniżej lista przyborów i materiałów które obowiązkowo musicie posiadać na egzaminie maturalnym:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), niezmazywalny, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Dodatkowo

1. WOS- kalkulator prosty (fakultatywnie)

2. Matematyka- linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (obowiązkowo)

Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Przypominamy: Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdającemu nie wolno wnosić żadnych innych przyborów, materiałów, sprzętów, pomocy w szczególności telefonów, urządzeń elektronicznych, smartwatchy, słuchawek itp. Wniesienie w/w powyżej skutkuje przerwaniem egzaminu maturalnego i jego niezaliczeniem.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę niegazowanej wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych.

Pełna informacja o przyborach:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Przyb_2022.pdf?x42163

 

UWAGA KLASY IV-TE TECHNIKUM ORAZ ABSOLWENCI

 

W zwiazku z koniecznoscia sprawdzenia i potwierdzenia zgodności danych przesłanych do OKE  z wyborami przedmiotów maturalnych na deklaracjach prosimy o przyjście osobiste do szkoły do dnia 28 lutego i podpisanie dokumentu. Szkoła pracuje codziennie w godzinach 8.00-16.00. W przypadku braku mozliwości zgłoszenia się w tych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny. 

===============================================================================================================================================================================

Przypominamy, że termin składania deklaracji maturalnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- dla maturzystów którzy ukończą szkołę w roku 2021-2022 r (którzy pierwszy raz zdają egzamin) upływa  30 WRZEŚNIA 2021 r.(CZWARTEK ).

- dla absolwentów upływa 07 lutego 2022 r. 

Poniżej link do deklaracji. 

Link - deklaracja do matury. 

Prosimy również o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na temat egzaminu:

 https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-informacje-dla-zdajacych/

==============================================================================================================

UWAGA TEGOROCZNI MATURZYŚCI - TERMIN POPRAWKOWY: 

Egzamin poprawkowy z matematyki dla absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu:

1. Termin egzaminu 24 sierpnia 2021 r (wtorek) godz.9.00 

2. Miejsce egzaminu  - Szkoła Ho-Ga ul. Jedności Narodowej 46 a Wrocław, sala 2.01

3. Wyniki matury poprawkowej- 10 września 2021

4. Materiały i przybory własne na egzamin - linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (obowiązkowo)

Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

UWAGA: NA EGZAMIN PRZYCHODZICIE Z DOWODEM OSOBISTYM NA 1 GODZINĘ PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH  PONIŻEJ OPISANYCH ZASAD. 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE HO-GA PROCEDURA – WEJŚCIE/WYJŚCIE

 Uwaga – prosimy o sprawne wykonywanie wszystkich opisanych czynności.

 1. Egzamin zdajecie w sali 2.01

2. Na 1 godzine przed egzaminem oczekujecie na wejście przed wejściem głównym do szkoły, z zachowaniem dystansu 2m osoba od osoby, w maseczkach na twarzy.

 3. Przed wejściem na teren szkoły zostaną zdezynfekowane wam ręce.

 4. Nauczyciel skieruje was do szatni. Do szatni nie wchodzicie- zostaniecie obsłużenie przy wejściu do szatni, gdzie po własnoręcznym spakowaniu rzeczy do worka (reklamówki) oddacie je do szatni. Wejście do szatni znajduje się w drzwiach do sali 2.02 (obok sali w której zdajecie egzamin)

 5. Następnie zostaniecie skierowani do wejścia do sali egzaminacyjnej mając w ręku tylko dozwolone na danym egzaminie przybory i dowód osobisty.

 6. Losowania numeru stanowiska/stolika dokona nauczyciel.

 7. Po zajęciu miejsca oczekujecie na dalsze dyspozycje- maseczki ściągacie dopiero po rozpoczęciu egzaminu.

 8. W przypadku konieczności wyjścia do toalety – pamiętajcie o założeniu maseczki, myciu rąk i ponownej ich dezynfekcji.

 9. Wychodzenie z sali odbywa się pojedynczo, przy czym nie wcześniej niż 1 godzinę po rozpoczęciu egzaminu i nie później niż 15 min przed zakończeniem egzaminu. Jeśli czas do zakończenia egzaminu będzie krótszy niż 15 min – salę można będzie opuścić dopiero po upływie całego czasu przeznaczonego na egzamin.

 10. Wychodzicie ze szkoły drogą którą wchodziliście.

 11. Nie wolno wam gromadzić się w grupy po zakończeniu egzaminu.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji egzaminów i wymogów dotyczących zapobiegania COVID 19 pozostaja bez zmian (są takie same jak w terminie majowym). Prosimy jednocześnie o śledzenie bieżących komunikatów dotyczących zapobiegania COVID 19. 

 

PONIŻEJ PODAJEMY INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW MATURY I TERMINU POPRAWKOWEGO:

5 lipca 2021 r. - wyniki egzaminu maturalnego - możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty logując się przy pomocy loginu i hasła otrzymnych na egzamnie.

https://wyniki.oke.wroc.pl/login.php

do 12 lipca 2021 r. złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego 2021 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora Twojej szkoły – najpóźniej 12 lipca 2021 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila) albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

Plik do pobrania: Oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 - część pisemna egzaminu poprawkowego.

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - dyrektorowi szkoły - pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 


 

UWAGA: PRZYPOMINAMY- NA WSZYSTKIE EGZAMINY PRZYCHODZICIE Z DOWODEM OSOBISTYM NA 1 GODZINĘ PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH NIZEJ OPISANYCH ZASAD. 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE HO-GA PROCEDURA – WEJŚCIE/WYJŚCIE

 Uwaga – prosimy o sprawne wykonywanie wszystkich czynności jakie zostaną opisane poniżej.

 1. Egzamin maturalny z języka polskiego w podstawie i rozszerzeniu, języka angielskiego w podstawie , geografii w rozszerzeniu, biologii w rozszerzeniu zdajecie w sali 1.01. Do szkoły będziecie wpuszczani wejsciem głównym- ustawiacie sie przed bramką. 

 2. Egzamin z matematyki zdajecie w dwóch grupach:

a) grupa 1 w sali 1.01 – I piętro w nowym budynku

b) grupa 2 w sali 2.01 II piętro w nowym budynku

Przynależność do grup podajemy poniżej.

Grupa 1 wchodzi do szkoły wejściem głównym z zachowaniem dystansu 2m osoba od osoby, w maseczkach na twarzy.

Grupa 2 wchodzi do szkoły wejściem tylnym od podwórka z zachowaniem dystansu 2m osoba od osoby, w maseczkach na twarzy.

 3. Przed wejściem na teren szkoły zostaną zdezynfekowane wam ręce.

 4. Nauczyciel skieruje was do szatni. Do szatni nie wchodzicie- zostaniecie obsłużenie przy wejściu do szatni, gdzie po własnoręcznym spakowaniu rzeczy do worka (reklamówki) oddacie je do szatni.

Wejście do szatni dla grupy pierwszej znajduje się w drzwiach do sali 1,02 (obok sali w której zdajecie egzamin)

Wejście do szatni dla grupy drugiej znajduje się w drzwiach do sali 2.02 (obok sali w której zdajecie egzamin)

 5. Następnie zostaniecie skierowani do wejścia do sali egzaminacyjnej mając w ręku tylko dozwolone na danym egzaminie przybory i dowód osobisty.

 6. Losowania numeru stanowiska/stolika dokona nauczyciel.

 7. Po zajęciu miejsca oczekujecie na dalsze dyspozycje- maseczki ściągacie dopiero po rozpoczęciu egzaminu.

 8. W przypadku konieczności wyjścia do toalety – pamiętajcie o założeniu maseczki, myciu rąk i ponownej ich dezynfekcji.

 9. Wychodzenie z sali odbywa się pojedynczo, przy czym nie wcześniej niż 1 godzinę po rozpoczęciu egzaminu i nie później niż 15 min przed zakończeniem egzaminu. Jeśli czas do zakończenia egzaminu będzie krótszy niż 15 min – salę można będzie opuścić dopiero po upływie całego czasu przeznaczonego na egzamin.

 10. Wychodzicie ze szkoły drogą którą wchodziliście.

 11. Nie wolno wam gromadzić się w grupy po zakończeniu egzaminu.

 LISTA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI W SALI 1.01

 1. Bart Julia

 2. Bek Vanessa

 3. Gru Natalia

 4. Jan Dąbrówka

 5. Kis Mateusz

 6. Kop Noemi

 7. Kow Magdalena

 8. Kow Dominika

 9. Kow Rafał

 10. Koz Pola

 11. Krze Katarzyna

 12. Brzą Dawid

 13. IskrzNatalia

 14. Krup Piotr

LISTA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI W SALI 2.01

 1. Kwi Sylwia

 2. Lie Aleksandra

 3. Maz Adam

 4. Mikołaj Mateusz Paweł

 5. Mikoło Mateusz Piotr

 6. Rat Kaja

 7. Rze Kinga

 8. Świ Marta

 9. Tyl Nicola

 10. Weg Klaudia

 11. Woj Kacper

 12. Woź Martyna

 13. Zie Dawid

 14. Zio Ismena

INSTRUKCJE MEN I CKE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM COVID 19 

Sekcja 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1 [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 1.2. [*] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.

1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

1.4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.5.- 1.6. (...)

1.7. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

1.8. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. (...) W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9. [*] Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).

1.10. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.11. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.12. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

1.13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) (…)

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.6.(...)

2.7. [*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

2.8. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.

 Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.- 3.3 (…)

3.4. [*] [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1- 4.5 (…)

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Uwaga Maturzyści

W związku z epidemią COVID 19 zgodnie z zaleceniami GIS i MEN na egzaminie szkoła nie udostępnia przyborów i materiałów indywidualnych.

Stąd przybory w tym wodę do picia musicie mieć SWOJE.

Poniżej lista przyborów i materiałów które obowiązkowo musicie posiadać na egzaminie maturalnym:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), niezmazywalny, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Dodatkowo:

1. Biologia- linijka i kalkulator prosty (obowiązkowo).

2. Geografia – linijka i kalkulator prosty (obowiązkowo), lupa (fakultatywnie)

3. Historia – lupa (fakultatywnie).

4. WOS- kalkulator prosty (fakultatywnie)

5. Matematyka- linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (obowiązkowo)

Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Przypominamy: Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdającemu nie wolno wnosić żadnych innych przyborów, materiałów, sprzętów, pomocy w szczególności telefonów, urządzeń elektronicznych, smartwatchy, słuchawek itp. Wniesienie w/w powyżej skutkuje przerwaniem egzaminu maturalnego i jego niezaliczeniem.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych. na salę egzaminacyjną

Pełna informacja o przyborach:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf

 

 UWAGA  MATURZYŚCI  2021

Absolwenci z lat ubiegłych - aktualizacja informacji o deklaracjach - zmiana druku deklaracji dla absolwentów, którzy do 31 grudnia 2020 r nie złozyli deklaracji. 

Przypominamy, że termin składania deklaracji maturalnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla absolwentów którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie (którzy pierwszy raz lub po raz kolejny  zdają egzamin lub podwyższaja wynik ) upływa  07 lutego 2021 r. 

Poniżej link do deklaracji – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Zal1a.pdf

UWAGA: Absolwenci techników i techników uzupełniających dla dorosłych z lat 2006-2015 którzy do roku 2020 nie zdali matury w starej formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w nowej formule w pełnym zakresie.

Jednocześnie przypominamy absolwentom o zasadach odpłatności za egzamin, które mogą byc wnoszone w terminie od 01 stycznia do 7 marca 2021 -  dotyczy osób, które przystąpią do matury z danego przedmiotu obowiązkowego (nie licząc terminu poprawkowego lub dodatkowego) po raz trzeci lub kolejny i osób, które przystąpią do matury z przedmiotu dodatkowego, który deklarowały w poprzednich latach, ale nie zgłosiły się na egzamin. Po wniesieniu opłaty  za egzamin maturalny należy złożyć kopię dowodu wpłaty do szkoły a oryginał do OKE. 

Informacja o płatnościach: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/OplatyAbs2021.pdf

Pełna informacja o organizacji egzaminu maturalnego znajduje sie na stronie www.oke.wroc.pl 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200901_EM_Inf.pdf

 

UWAGA MATURZYŚCI – ZMIANY W MATURACH 2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493, z późn. zm., w szczególności nowelizacji ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.2314) ustala się, że:

1. W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

2. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo tylko w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny

3. Informujemy, że w roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego tzw rozszerzenia.

4. Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

5. Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji złożonej do szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić.

6. Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu (w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu) lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%

 • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%, 12%, 36%, 80%).

7. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

8. Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r. (zał 30 https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20201229_EM_InfZal.zip )

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną..

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu lub otrzyma poniżej 30% punktów z egzaminu obowiązkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

 • otrzyma min. 30% punktów z egzaminu obowiązkowego– na świadectwie będzie miał wynik procentowy

 • nie przystąpi do tego egzaminu dodatkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%

 • przystąpi do egzaminu dodatkowego - na świadectwie będzie miał wynik procentowy.

9. Informujemy, że w roku 2021:

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:
1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym czyli otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania ), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących" egzaminów.

Absolwenci ci składają wniosek (zał 31https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/EM-2021-Zalacznik-31.pdf.) do OKE we Wrocławiu do 31 maja 2021 r.

Klasy IV

Przypominamy, że termin składania deklaracji maturalnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla maturzystów którzy ukończą szkołę w roku 2020-2021 (którzy pierwszy raz zdają egzamin) upływa  30 WRZEŚNIA 2020 r.(ŚRODA )

Poniżej link do deklaracji – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc221mat/EM2021Zal1a.pdf

 

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.